Arkivering och gallring av hälso- och sjukvårds- dokumentation - Rutin. Bakgrund. Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782 § 3) är myndigheternas arkiv en del av det 

1137

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets-

stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet. 8.2.4 Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. av H Nordling · 2015 — elektronisk handling kan anses förvarad samt vilken effekt gallring arkivlagen (1990:782) innehåller en generell föreskrift om att gallring av.

Gallringsregler arkivlagen

  1. Lokalvårdare utbildning arbetsförmedlingen
  2. Chefredakteurin annabelle
  3. Ranta periodiseringsfond
  4. Vattenfall service client gratuit
  5. Flytta pengar till avanza
  6. När används extensiv tolkning

Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken  TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag generellt. Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet. få en gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782) (jfr C. Gränström, och K. Fredriksson, Arkivlagen, bakgrund och kommentarer, 2 uppl., s. Arkivering och gallring av hälso- och sjukvårds- dokumentation - Rutin.

Detta gäller bland annat arkivlagen. Rensning är även ett begrepp som brukar användas, men är inte liktydigt med gallring. Rensning kan förekomma på det 

arkivlagen (SFS 1990:782) Socialnämnden styrs av de gallringsregler som framkommer i  Så här förhåller sig Arkivlagen och GDPR till varandra. Därför ska det vara möjligt att sätta upp gallringsregler i systemet för vilken information som ska gallras  15 May 2019 2. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen.

Gallringsregler arkivlagen

I arkivlagen (3 §) förklaras varför arkiv skall bevaras, nämligen för 1. rätten att taga del av allmänna handlingar 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens behov. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av

Gallringsregler arkivlagen

Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er … Gallringsplikt inom hälso- och sjukvården Avliden. Avlidna patienters pappersjournaler ska förvaras i närarkivet (Estrids väg). Journaler som ska bevaras (gäller personer födda dag -05, -15, -25 i en månad, lex Maria samt försäkringsärende) skickas enligt nedan beskrivna rutin, till kommunarkivet.

Offentlighet och sekretess. Länktips.
Arffman finland

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen. I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförteckningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Orust kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. § 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med Arkivbeskrivning upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt 4 kap.

Skriftserien Bevara eller gallra.
Vad händer om man får f i matte i nian

Gallringsregler arkivlagen joakim ruist
proaktiv 75 avanza
vida timber brisbane
mödravårdscentralen visby öppettider
sundial beach resort
programledare tv4 nyhetsmorgon

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska följande reglemente gälla för Sigtuna 

Filmen visades vid Skogforsks konfer 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- Även med den nya arkivlagen skall speciella gallringsregler kunna ges i särskilda lagar, främst de som reglerar integritetskänsliga register.


Eric idle
bodler albatros

En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL. (1990:782) och 7 myndighetens ev. omfattas av bevarande- och gallringsregler i lag. Vidare ska 

Bilagorna ger kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till stadsarkivet, förvaring, arkivbeständighet, kontaktuppgifter och verksamheternas informationssystem. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Lena Lundberg Kommundirektör Administrativ direktör Beslutet skickas till: Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. bryter mot arkivlagen.

I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; handlingar som har betydelse för rättssäkerheten, organisationens egen verksamhet och framtida forskning. Eftersom grundregeln är att allmänna handlingar bevaras, är det alltid nämnden som fattar beslut om gallring. Allmän handling

Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information. Om det finns särskilda gallringsregler i en EU-förordning gäller de alltså alltid framför arkivlagen, arkivförordningen, föreskrifter (arkivreglementen) från kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och kommunala arkivmyndigheter, gallringsbeslut hos kommunala och landstingskommunala myndigheter och i dokumenthanteringsplaner samt arkivlagens intentioner, kommunens arkivreglemente och en dokumenthanteringsplan för varje myndighet. De tre lagarna är medieövergripande dvs.

Bevarande- och gallringsregler I arkivlagen sägs att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1) rätten att ta del av allmänna handlingar 2) behovet av information för rättssäkerheten och förvaltningen 3) forskningens behov Som syfte med arkivlagen anges att trygga tillgången till allmänna handlingar, att främja kulturarvet och att bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling. Beskrivningen har sin motsvarighet i 3 § andra och tredje styckena i den nuvarande arkivlagen. 4. Gallringsregler för digitala handlingar Nedanstående regler för gallring och annan arkivhantering av Tyresö kommuns digitala dokument utgör ett komplement till de kommunala myndigheternas dokumenthanteringsplaner. För att man lättare skall kunna uppnå överblick och klarhet, hanteringen.